autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Aktvizējas mediķu ārvalstu vervētāji

Kāda kompānija darbam Norvēģijā šobrīd aktīvi vervē Rīgas, Daugavpils, Ventspils un Liepājas medi­cīnas māsas. Interesentu par šo iespēju netrūkst.

Nupat darbā iekārtošanas kompānija informatīvu pasākumu rīkoja Ventspilī. Uz to bija ieradušās 17 medicīnas māsas un ārsta palīgi. Darbā iekārtošanas kompānijas pārstāve uzreiz godīgi atklāja, ka, piemē­ram, slimnīcās par medicī­nas māsām strādāt nevarēs. Tam ir nepieciešama augstā­kā līmeņa norvēģu valodas prasme. Darbs būs nodroši­nāts veco ļaužu pansionātos, lielos aprūpes centros, kā arī mājas aprūpē. Tātad pamatā būs jāveic aprūpes darbs. Taču arī tam ir nepiecieša­mas norvēģu valodas pamat­zināšanas, jo darba pienāku­mos ietilpst arī aprunāšanās ar vecajiem ļaudīm, kopīga TV skatīšanās un redzētā apspriešana. Tādēļ vervēša­nas kompānija nodrošina četru mēnešu valodas apgu­ves kursus. Patlaban apmācī­bu grupas tiekot komplektē­tas arī Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Līgums ar darbā iekārtošanas kompāniju jāslēdz uz diviem gadiem. Ja darbinieks vēlas līgumu lauzt agrāk, būs jāatmaksā 2,5 tūkstoši latu – tāda ir summa, ko kompānija ir ieguldījusi cilvēka apmācībā un sagatavošanā darbam Norvēģijā, raksta NRA.LV.

Kompānijas piedāvātais darba grafiks ir rotējošs – četras nedēļas Norvēģijā, divas nedēļas mājās. Ja mai­ņas kolēģis saslimst, viņš ir jāaizstāj bez ierunām un Norvēģijā jāpaliek ilgāk.

Arī vasarās, kad darba tradicionāli ir ļoti daudz, klients var pieprasīt, lai mā­siņa strādā divus mēnešus pēc kārtas.

Protams, darba samaksa ir ļoti vilinoša – septiņi lati par stundu. Par darbu Nor­vēģijā ļoti ieinteresēti bija gandrīz visi atnākušie un pauda gatavību iet valodas kursos. Uzrunātās medicī­nas māsas uz Neatkarīgās jautājumiem atbild nelab­prāt, jo nevēlas, lai par viņu interesi uzzina darba devēji. Visas kā viena atzīst, ka gal­venais vilinājums ir atalgo­jums. Šobrīd medicīnas mā­sa nopelna vidēji 250 latus mēnesī, cita pat mazāk. Un tas ir krietni par maz. Pie­vilcīgo atalgojumu par gal­veno iemeslu min arī atnā­kušais ārsta palīgs, kurš pus­otru slodzi strādā Neatlie­kamās palīdzības dienestā. Viņš norāda, ka, salīdzinot ar tagadējo darba samaksu, Norvēģijā viņš varētu no­pelnīt divas reizes vairāk, un tas izsaka visu. Tikmēr kāda cita māsiņa spriež, ka darbs ārzemēs ir jāmeklē pašam, jo bez starpniekkom­pānijām var nopelnīt kriet­ni vairāk.

Ziemeļkur­zemes reģionā­lās slimnīcas galvenā māsa Lilita Grin­pauka stāsta, ka Ventspilī me­dicīnas māsu aizbraukšanas problēma nav tik ļoti jūtama. Pēdējos pāris gados uz ārze­mēm strādāt aizbraukušas vien trīs slimnīcas māsas. Viena aizbrauca uz Vāciju, divas uz Angliju, bet vēl se­nāk, pirms kādiem septi­ņiem gadiem, viena darbi­niece aizbrauca uz Norvē­ģiju. Pagaidām slimnīca medicīnas māsu trūkumu neizjūt. Taču, ja turpināsies tik aktīvi vervēšanas pasā­kumi, māsām solot zelta kalnus, var ras­ties arī problē­mas, spriež L. Grinpauka.

Latvijas me­dicīnas iestādēs vairākums no medicīniskā personāla ir tu­vu pensiju ve­cumam, bet jauno speciālis­tu pieplūdums ir niecīgs. Alga ir maza, tādēļ ļoti daudz me­diķu jau uzreiz pēc skolas beigšanas aizbrauc strādāt uz ārzemēm, īpaši medicī­nas māsas. Latvijas Veselī­bas un sociālās aprūpes dar­binieku arodbiedrības (LVSADA) savāktā infor­mācija liecina: 2008. gadā Latvijā palika 71% skolu beigušo māsu, bet tagad rā­dītāji ir graujoši – paliek ti­kai 16%. «Mēs pat pārpra­sījām, vai tā gadījumā nav kļūda. Tik neticams likās šis skaitlis. Izrādījās, ka kļūdas nav,» stāsta LVSADA priekšsēdētāja vietniece Tatjana Brakše. Atliek vien secināt, ka Latvija par savu nodokļu maksātāju naudu ārvalstīm sagatavo speciālis­tus. Aprunājoties ar aiz­braucējiem, atbilde bijusi viena – alga. Tādēļ, zinot reālo situāciju un lielās slo­dzes, nosodīt aizbraucējus Brakše neņemas. «Man ro­ka neceļas viņiem sist pliķi, pat pliķīti ne. Galu beigās arī viņi grib dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi,» sacīja arod­biedrības pārstāve. Vienī­gais risinājums ir algu palie­lināšana. Valdības vīru no­sauktās prioritātes cerības dodot, taču ne nākamgad. Tikmēr mediķi no Latvijas pamazām aizplūst.

Pievienot komentāru